Річна інформація емітента

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента

Особлива інформація емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Особлива інформація емітента

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор», що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного загальних зборів товариства, що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв, у звязку з поданням прапозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 25 березня 2019 року. Отже, порядок денний річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв з урахуванням змін є наступним:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про прийняття рішенння про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на подписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
 10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженой на підписання нової редакції Статуту Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор», що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

 • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року, становить 13 434 400 акцій;
 • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року, становить 12 121 790 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента 01.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі заяви особи та Протоколу №01/02-19 від 01.02. 2019 року позачергового засідання Наглядової ради.

Кучеренко Валерія Олександровича обрано на ту же саму посаду, а саме посаду Директора на новий строк. Згоди на розкриття паспортних данних особа не надавала. Особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: з 02 лютого 2019 року до 01 лютого 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 07.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 07.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Річний звіт за 2017 р

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 19 квітня 2018 року, становить 13 434 400 акцій;
 • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 19 квітня 2018 року, становить 12 121 790 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»