Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор», що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного загальних зборів товариства, що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв, у звязку з поданням прапозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 25 березня 2019 року. Отже, порядок денний річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв з урахуванням змін є наступним:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про прийняття рішенння про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на подписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
 10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженой на підписання нової редакції Статуту Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Повний текст повідомлення

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.