Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повний текст повідомлення

Файл цифрового підпису

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повний текст річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Цифровий підпис

пароль до архіву 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2020 року о 13 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ “Любашівський елеватор”, вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Зміна складу посадових осіб емітента

Повний текст повідомлення

Цифровий підпис

пароль до підпису 123456

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про значний правочин

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 05.09.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;

Предмет правочину: договір поставки  обладнення;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4883 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 40500 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,05679%;

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували “за” – 2 особи та “проти”  – немає, рішення прийнято наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення;

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Відомості про значний правочин

Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Повний текст інструкції

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Річна інформація емітента

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента

Особлива інформація емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Особлива інформація емітента

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор», що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного загальних зборів товариства, що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв, у звязку з поданням прапозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 25 березня 2019 року. Отже, порядок денний річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв з урахуванням змін є наступним:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про прийняття рішенння про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на подписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
 10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженой на підписання нової редакції Статуту Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор», що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

 • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року, становить 13 434 400 акцій;
 • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року, становить 12 121 790 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»