Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про набуття повноважень Ангаткіною Іриною Гаврилівною прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Ангаткіну Ірину Гаврилівну обрано на посаду Члена Ревізійної комісії. Ангаткіна Ірина Гаврилівна не володіє часткою у статутному капіталі та не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: до прийняття рішення про припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер-аудитор, менеджер з бухгалтерського обліку. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціі особі не належать.

Рішення про набуття повноважень Мідляр Оленою Олександрівною прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Мідляр Олену Олександрівну обрано на посаду Члена Ревізійної комісії. Мідляр Олена Олександрівна не володіє часткою у статутному капіталі та не володіє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: до прийняття рішення про припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції особі не належать.

Рішення про припинення повноважень Чорного Юрія Миколайовича прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Посадова особа Чорний Юрій Миколайович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі та не володіє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: протягом року, з 21.04.2017. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції особі не належать.

Рішення про припинення повноважень Ангаткіною Іриною Гаврилівною прийнято загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №27-04/18 від 27.04.2018 р.). Посадова особа Ангаткіна Ірина Гаврилівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі та не володіє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: протягом року, з 21.04.2017. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції особі не належать.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2018; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: .попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів протягом року з моменту прийняття  рішення зборами акціонерів, а саме договорів складського зберігання на загальну суму 15 000 000,00 гривень; Гранична сукупна вартість правочинів: 15000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 16788 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 89,34954%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2 504 149; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 486 148; Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення: 1 796 810; Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення: 689 338.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Річний звіт за 2017 р.

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 27 квітня 2018 року, становить 2 750 100 акцій;

 

  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 27 квітня 2018 року, становить 2 504 149 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

 

 

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Пропозиції акціонера, що володіє більше 5 % акцій товариства, до проекту порядку денного річних зборів акціонерів, що призначені на 27 квітня 2108 року

Пропозиції акціонера

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Пропозиції акціонера, що володіє більше 5 % акцій товариства, до проекту порядку денного річних зборів акціонерів, що призначені на 27 квітня 2108 року

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство»

Перелік афілійованих осіб

Перелік афілійованих осіб.docx

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Перелік афілійованих осіб

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП», що призначені на 05 липня 2017 року

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що призначені на 05 липня 2017 року, шляхом внесення нових питань та нових проектів рішень із запропонованих питань проекту порядку денного, а саме нового сьомого питання порядку денного «Про схвалення товариством правочинів, прийнявши рішення про їх вчинення» та нових проектів рішень до п‘ятого, шостого та сьомого питання порядку денного, виклавши порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів, що призначені на 05 липня 2017 року, та проекти рішень з пятого, шостого та сьомого питання порядку денного зборів наступним чином:

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:
1.  Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування товариства.
3.  Про затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
4.  Про внесення змін до внутрішніх положень товариства.
5. Про схвалення товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
6.  Про схвалення товариством значних правочинів, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
7.  Про схвалення товариством правочинів, прийнявши рішення про їх вчинення.

По п’ятому питанню порядку денного проект рішення викласти у наступній редакції: «Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочини, прийнявши рішення про надання згоди на їх вчинення:
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги № 220216 від 22.02.2016 р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160916 від 16.09.2016р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПрАТ «Пологівський КХП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160216 від 17.02.2016 р.;
– договір про переведення боргу між ПАТ «Лебединське ХПП», ПрАТ «Пологівський КХП» та ТОВ «Славгород-Агро» від 30.12.2016 р.;
– договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №040716 від 04.07.2016р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ТОВ «Аграрні технології»;
– сертифікат від 09.06.2017 р. приєднання до договору про надання послуг овердрафту №100-154-POD від 01.09.2014 р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ “«Гленкор Агрікалчер Україна».»

По шостому питанню порядку денного проект рішення викласти у наступній редакції: «Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочин, прийнявши рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: сертифікат приєднання від 01.09.2014 р. до договору про надання послуг овердрафту № 100-154-POD від 01.09.2014р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ «СЄРНА».»

По сьомому питанню порядку денного проект рішення викласти у наступній редакції: «Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочини, прийнявши рішення про їх вчинення:
– договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №09122013ЛЕ від 09.12.2013 р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПІІ «СЄРНА» та додаткової угоди № 1 від 30.1.2014 р., додаткової угоди № 2 від 31.05.2014 р.
– договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №1810/2013 від 18.10.2013 р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПІІ «ОЕК»  та додаткової угоди №1 від 30.12.2013 р.,  додаткової угоди №3 від 31.12.2014 р.
– договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №18022014ЛЕ від 18.02.2014 між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПІІ «СЄРНА» та додаткової угоди №1 від 31.03.2014 р.
– договори, укладені ПАТ «Лебединське ХПП», відповідно до додатку, що додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту lebedyn-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів – Голова правління Тремполець Олександр Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП», що призначені на 05 липня 2017 року

Публічне акціонерне товариство “Лебединське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що призначені на 05 липня 2017 року, шляхом внесення нових проектів рішень із запропонованих питань проекту порядку денного, а саме проектів рішень до п‘ятого та шостого питання, виклавши проекти  наступним чином:
«По п’ятому питанню порядку денного проект рішення: Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочини, прийнявши рішення про надання згоди на їх вчинення:
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги № 220216 від 22.02.2016 р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПАТ «Балтське ХПП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160916 від 16.09.2016 р.;
– договір між ПАТ «Лебединське ХПП» та ПрАТ «Пологівський КХП» про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №160216 від 17.02.2016 р.;
– договір про переведення боргу між ПАТ «Лебединське ХПП», ПрАТ «Пологівський КХП» та ТОВ «Славгород-Агро» від 30.12.2016 р.;
– договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №040716 від 04.07.2016р. між ПАТ «Лебединське ХПП» та ТОВ «Аграрні технології»;
– сертифікат від 09.06.2017 р. приєднання до договору про надання послуг овердрафту №100-154-POD від 01.09.2014 р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ «Гленкор Агрікалчер Україна».
По шостому питанню порядку денного проект рішення: Схвалити позачерговими загальними зборами акціонерів правочин, прийнявши рішення про надання згоди на його вчинення, а саме сертифікату приєднання від 01.09.2014 р. до договору про надання послуг овердрафту № 100-154-POD від 01.09.2014р., укладеного між ПАТ “Сітібанк” та ПІЇ «СЄРНА».
Адреса власного веб-сайту lebedyn-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Лебединське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів – Голова правління Тремполець Олександр Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів