Повідомлення про виникнення особливої інформації

1.Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про  надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори 04.02.2019р. (протокол №1 вiд 04.02.2019р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:

Схвалити укладений значний правочин, а саме iпотечний договiр, укладений ПрАТ “БОЖЕДАРIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” з АТ “ТАСКОМБАНК” (iдентифiкацiйний код 09806443)  27 грудня 2018 року, посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Верповською О.В., реєстровий номер 4532, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “ПЕРЕМОГА”, iдентифiкацiйний код 30927164, за кредитним договором №НК 2080 вiд 27.12.2018р. (сума основного зобов’язання 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень), та в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “АГРОФIРМА “СХIД АГРО”, iдентифiкацiйний код 30506220, за кредитним договором №НК 1615 вiд 12.10.2017 року (сума основного зобов’язання 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень, вартiсть предмета iпотеки становить 29 649 868,48 (двадцять дев’ять мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень 48 копiйок), без ПДВ.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 29 649 868,48 (двадцять дев’ять мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень 48 копiйок),

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 812,10271%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством – статутом товариства не визначенi.

2.Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про  надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори 04.02.2019р. (протокол №1 вiд 04.02.2019р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:

Схвалити укладений значний правочин, а саме договiр застави, укладений ПрАТ “БОЖЕДАРIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” з АТ “ТАСКОМБАНК” (iдентифiкацiйний код 09806443)   27 грудня 2018 року, посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Верповською О.В., реєстровий номер 4537, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “ПЕРЕМОГА”, iдентифiкацiйний код 30927164, за кредитним договором №НК 2080 вiд 27.12.2018р. (сума основного зобов’язання 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень), та в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “АГРОФIРМА “СХIД АГРО”, iдентифiкацiйний код 30506220, за кредитним договором №НК 1615 вiд 12.10.2017 року (сума основного зобов’язання 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень) та в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “АГРОФIРМА “СХIД АГРО”, iдентифiкацiйний код 30506220, за кредитним договором №НК 1615 вiд 12.10.2017 року (сума основного зобов’язання 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень), вартiсть предмета застави становить 22 780 131,52 (двадцять два мiльйони  сiмсот вiсiмдесят тисяч сто тридцять одна гривня 52 коп.) , без ПДВ

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 22 780 131,52 (двадцять два мiльйони  сiмсот вiсiмдесят тисяч сто тридцять одна гривня 52 коп.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 623,94221%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством – статутом товариства не визначенi.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про загальні збори

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 29.01.2019р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 04.02.2019р., загальна кількість акцій становить – 2 311 676 штук, кількість голосуючих акцій становить – 1 999 828  штук.

Наглядова рада ПрАТ  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про загальні збори

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 04 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення позачергових загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 години 29 січня 2019 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про збори акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 22.11.2018р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 28.11.2018р., загальна кількість акцій становить – 2 311 676 штук, кількість голосуючих акцій становить – 1 999 828  штук.

Наглядова рада ПрАТ  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про збори акціонерного товариства

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) у порядку ч.4 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»

Компанія DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД), юридична особа, що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр під номером HE 343787, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Діагору, 4, Керміа Білдінг, 6-й поверх, офіс 601, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр, що є власником простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», у кількості 1422908 штук, що становить 61,5530 відсотків акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» через відповідальну особу Лукашевича Дениса Олександровича

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) у порядку ч.4 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 28 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення позачергових загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 листопада 2018 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi загальнi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол №2 вiд 22.10.2018р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру – договорiр вiдчуження нерухомого майна, що належить на правi власностi  Товариству – комплекс загальною площею 9883,9 кв.м, реєстрацiйний номер об’єкту нерухомого майна 469784812220, розташований за адресою Днiпропетровська область, Криничанський район, смт.Кудашiвка, вул.Радянська, буд.48 за цiною не нижче 10 000 000,00 (десять мiльйонiв)  гривень, без ПДВ,  на користь третьої особи.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 10 000 000 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 273,89756%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi загальнi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол зборiв №2 вiд 22.10.2018р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру – виступити фiнансовим поручителем перед  кредитною установою (банком)  в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень, що буде укладений ТОВ “ВIДРОДЖЕННЯ” (iдентифiкацiйний номер 30699186) з кредитною установою (банком), та надати в заставу рухоме та нерухоме майно Товариства в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору, що буде укладений мiж кредитною установою (банком) та ТОВ “ВIДРОДЖЕННЯ” (iдентифiкацiйний номер 30699186), для чого укласти договiр застави та iпотечний договiр з кредитною установою (банком) та надати повноваження директору Товариства на пiдписання договору застави та iпотечного договору, а також додаткових угод до них iз визначенням iнших iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 100 000 000 грн

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 2 738,97562%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол зборiв №2  вiд 22.10.2018р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру – виступити фiнансовим поручителем перед  кредитною установою (банком)  в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень, що буде укладений ТОВ “ДНIПРОАГРОАЛЬЯНС” (iдентифiкацiйний номер 34590337) з кредитною установою (банком), та надати в заставу рухоме та нерухоме майно Товариства в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору, що буде укладений мiж кредитною установою (банком) та ТОВ “ДНIПРОАГРОАЛЬЯНС” (iдентифiкацiйний номер 34590337), для чого укласти договiр застави та iпотечний договiр з кредитною установою (банком) та надати повноваження директору Товариства на пiдписання договору застави та iпотечного договору, а також додаткових угод до них iз визначенням iнших iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 100 000 000 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 3651 000 грн

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 2738,97562%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв – позачерговi загальнi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол №2 вiд 22.10.2018р.)

Предмет правочину – договiр мiж Приватним акцiонерним товариством “Божедарiвський елеватор” (позичальник) та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю “Кам’янське Агро” (iдентифiкацiний код 39225623) (позикодавець) за №16/08 вiд 16.08.2018р. про  надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги на суму 400 000,00 (чотириста тисяч) доларiв США згiдно до курсу обмiну валют, встановленому Нацiональним Банком України, долару США до гривнi на дату здiйснення платежу (11 083 790 грн.)

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 11 083 790 грн

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 303,58231%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Голова наглядової ради Астiон Василь Миколайович (Паспортнi данi посадової особи не надано) призначено 22.10.2018 р.(дата вчинення дiї 22.10.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв вересень 2013 року – березень 2015 року – директор ТОВ “АПК “ДНIПРОАГРО”, липень 2015 року по теперiшнiй час – директор ТОВ “ВIДРОДЖЕННЯ”. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами ацiонерiв (протокол №2  вiд 22.10.2018р.) на якому Астiона В.М. обрано до складу наглядової ради,а засiданням наглядової ради (протокол №18/1 вiд 22.10.2018р.) обрано головою наглядової ради – є представником акцiонера DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНIПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД), що володiє 1 422 908 шт.акцiй , якi складають 61,553089% СК. Член наглядової ради Лукашевич Денис Олександрович (Паспортнi данi посадової особи не надано) призначено 22.10.2018 р.(дата вчинення дiї 22.10.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв вересень 2013 року – липень 2015 року начальник вiддiлу управлiння проблемних активiв ПАТ “ПРОМIНВЕСТБАНК”, липень 2015 року по теперiшнiй час – начальник юридичного вiддiлу ТОВ “ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ  “ФIНГРУП ФАКТОР”. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами ацiонерiв (протокол №2  вiд 22.10.2018р.), є представником акцiонера DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНIПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД), що володiє 1 422 908 шт.акцiй , якi складають 61,553089% СК. Ревiзор Петраускас Євген Анатолiйович (Паспортнi данi посадової особи не надано) призначено 22.10.2018 р.(дата вчинення дiї 22.10.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв вересень 2013р – серпень 2015р ТОВ “IНТЕРСТIЛ”, фiнансiст, серпень 2015р – липень 2018р – головний бухгалтер ТОВ “ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ “ФIНГРУП ФАКТОР”, липень 2018р – директор ТОВ “ТРНСЛОГIСТIКС ГРУП”. Рiшення прийнято позачерговими загальними  зборами ацiонерiв (протокол №2  вiд 22.10.2018р.). Ревiзор Ангаткiна Iрина Гаврилiвна (Паспортнi данi посадової особи не надано) звiльнено 22.10.2018 р.(дата вчинення дiї 22.10.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 20.04.2017р.. Рiшення прийнято позачерговими загальними  зборами ацiонерiв (протокол №2  вiд 22.10.2018р.). Замiсть звiльненої особи призначено на посаду Петраускаса Євгена Анатолiйовича термiiном на три роки.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації