Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Директор Паламарчук Григорiй Володимирович (згоди  на розкриття паспортних даних не надано) призначено 26.09.2018 р.(дата вчинення дiї 22.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на невизначений термiн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв :вересень 2013 року – червень 2014 року – директор ТОВ “НIКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ”, жовтень 2014 року – липень 2015 року   директор ТОВ СГП “НОВОIНГУЛЕЦЬКЕ ХПП”, серпень 2015 року – травень 2017 року – виконавчий директор ТОВ “ВIДРОДЖЕННЯ”, травень 2017 року – по теперiшнiйй час директор ТОВ “СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО”.  Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол №22-08/18/1 вiд 22.08.2018р.).

Директор Слободянюк Дмитро Iванович (Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнено 25.09.2018 р.(дата вчинення дiї 22.08.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 14.07.2017р. Рiшення прийнято наглядовою радою (протокол №22-08/18/1 вiд 22.08.2018р.). Замiсть звiльненої особи призначено на невизначений термiн Директора Паламарчука Григорiя Володимировича.

 

Повний текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Протокол контролю звіту

 

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повний текст повідомлення

 

Титульний аркуш

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1.Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про  надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори 04.02.2019р. (протокол №1 вiд 04.02.2019р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:

Схвалити укладений значний правочин, а саме iпотечний договiр, укладений ПрАТ “БОЖЕДАРIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” з АТ “ТАСКОМБАНК” (iдентифiкацiйний код 09806443)  27 грудня 2018 року, посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Верповською О.В., реєстровий номер 4532, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “ПЕРЕМОГА”, iдентифiкацiйний код 30927164, за кредитним договором №НК 2080 вiд 27.12.2018р. (сума основного зобов’язання 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень), та в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “АГРОФIРМА “СХIД АГРО”, iдентифiкацiйний код 30506220, за кредитним договором №НК 1615 вiд 12.10.2017 року (сума основного зобов’язання 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень, вартiсть предмета iпотеки становить 29 649 868,48 (двадцять дев’ять мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень 48 копiйок), без ПДВ.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 29 649 868,48 (двадцять дев’ять мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень 48 копiйок),

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 812,10271%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством – статутом товариства не визначенi.

2.Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про  надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори 04.02.2019р. (протокол №1 вiд 04.02.2019р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:

Схвалити укладений значний правочин, а саме договiр застави, укладений ПрАТ “БОЖЕДАРIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” з АТ “ТАСКОМБАНК” (iдентифiкацiйний код 09806443)   27 грудня 2018 року, посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Верповською О.В., реєстровий номер 4537, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “ПЕРЕМОГА”, iдентифiкацiйний код 30927164, за кредитним договором №НК 2080 вiд 27.12.2018р. (сума основного зобов’язання 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень), та в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “АГРОФIРМА “СХIД АГРО”, iдентифiкацiйний код 30506220, за кредитним договором №НК 1615 вiд 12.10.2017 року (сума основного зобов’язання 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень) та в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “АГРОФIРМА “СХIД АГРО”, iдентифiкацiйний код 30506220, за кредитним договором №НК 1615 вiд 12.10.2017 року (сума основного зобов’язання 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень), вартiсть предмета застави становить 22 780 131,52 (двадцять два мiльйони  сiмсот вiсiмдесят тисяч сто тридцять одна гривня 52 коп.) , без ПДВ

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 22 780 131,52 (двадцять два мiльйони  сiмсот вiсiмдесят тисяч сто тридцять одна гривня 52 коп.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 623,94221%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством – статутом товариства не визначенi.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про загальні збори

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 29.01.2019р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 04.02.2019р., загальна кількість акцій становить – 2 311 676 штук, кількість голосуючих акцій становить – 1 999 828  штук.

Наглядова рада ПрАТ  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про загальні збори

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 04 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення позачергових загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 години 29 січня 2019 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про збори акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

( Код ЄДРПОУ 00953869) повідомляє наступну інформацію: станом на 22.11.2018р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 28.11.2018р., загальна кількість акцій становить – 2 311 676 штук, кількість голосуючих акцій становить – 1 999 828  штук.

Наглядова рада ПрАТ  «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про збори акціонерного товариства

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) у порядку ч.4 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»

Компанія DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД), юридична особа, що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр під номером HE 343787, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Діагору, 4, Керміа Білдінг, 6-й поверх, офіс 601, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр, що є власником простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», у кількості 1422908 штук, що становить 61,5530 відсотків акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» через відповідальну особу Лукашевича Дениса Олександровича

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) у порядку ч.4 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Божедарівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі – товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 28 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення позачергових загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ “Божедарівський елеватор”, вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 листопада 2018 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi загальнi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол №2 вiд 22.10.2018р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру – договорiр вiдчуження нерухомого майна, що належить на правi власностi  Товариству – комплекс загальною площею 9883,9 кв.м, реєстрацiйний номер об’єкту нерухомого майна 469784812220, розташований за адресою Днiпропетровська область, Криничанський район, смт.Кудашiвка, вул.Радянська, буд.48 за цiною не нижче 10 000 000,00 (десять мiльйонiв)  гривень, без ПДВ,  на користь третьої особи.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 10 000 000 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 273,89756%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi загальнi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол зборiв №2 вiд 22.10.2018р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру – виступити фiнансовим поручителем перед  кредитною установою (банком)  в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень, що буде укладений ТОВ “ВIДРОДЖЕННЯ” (iдентифiкацiйний номер 30699186) з кредитною установою (банком), та надати в заставу рухоме та нерухоме майно Товариства в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору, що буде укладений мiж кредитною установою (банком) та ТОВ “ВIДРОДЖЕННЯ” (iдентифiкацiйний номер 30699186), для чого укласти договiр застави та iпотечний договiр з кредитною установою (банком) та надати повноваження директору Товариства на пiдписання договору застави та iпотечного договору, а також додаткових угод до них iз визначенням iнших iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 100 000 000 грн

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 651 000 грн

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 2 738,97562%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi збори акцiонерiв 22.10.2018р. (протокол зборiв №2  вiд 22.10.2018р.)

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру – виступити фiнансовим поручителем перед  кредитною установою (банком)  в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень, що буде укладений ТОВ “ДНIПРОАГРОАЛЬЯНС” (iдентифiкацiйний номер 34590337) з кредитною установою (банком), та надати в заставу рухоме та нерухоме майно Товариства в якостi забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору, що буде укладений мiж кредитною установою (банком) та ТОВ “ДНIПРОАГРОАЛЬЯНС” (iдентифiкацiйний номер 34590337), для чого укласти договiр застави та iпотечний договiр з кредитною установою (банком) та надати повноваження директору Товариства на пiдписання договору застави та iпотечного договору, а також додаткових угод до них iз визначенням iнших iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 100 000 000 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3 3651 000 грн

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 2738,97562%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 999 828 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 1 422 908 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Повідомлення | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації