Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Повний текст інструкції

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Річна інформація емітента

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

Повний текст повідомлення

 

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

Особлива інформація емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Особлива інформація емітента

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Приватного акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв., дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 11 квітня 2019 року, у звязку з поданням пропозицій акціонера, що володіє більше 5% акцій. Отже, проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 17 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин з урахуванням змін є наступним:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
 10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статут Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
 12. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 13. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 17 квітня березня 2019 року, становить 12 467 600 акцій;

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 17 квітня 2019 року, становить 11 520 112 акцій.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство”, вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 11 квітня 2019 року.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента 01.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі заяви особи та Протоколу № 01-02/19 від 01.02.2019 року позачергового засідання Наглядової ради емітента. Самолюка Сергія Івановича обрано на ту же саму посаду, а саме Директора, на новий строк. Згоди на розкриття паспортних данних особа не надавала.  Особа володiє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,008%. Особа володiє пакетом акцій емітента в розмірі 1000 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: з 02 лютого 2019 року до 01 лютого 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор.

 

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 08.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення від 24.07.2018 р. про заміну члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 08.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення від 24.07.2018 р. про заміну члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича, який є представником акціонера, у зв’язку з чим Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

 

Повний текст повідомлення.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації