Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» 26 грудня 2016 року. Предметом правочину є укладення договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги.

Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 8 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 32 040 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 24,96 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Leave a comment

Протокол чергових загальних зборів акціонерів

Балта прот 2014

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Протокол чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Протоколом наглядової ради товариства від 01 липня 2014 року обрано Голову  наглядової ради товариства Приватне товариство з обмеженою відповідальністю РЕНЕСКО Б.В. (RENAISCO B.V.) (юридична особа відповідно до законів Нідерландів, номер торгового реєстру 24257792, знаходиться за адресою вул. Блаак 31, 3011 GA Роттердам, Нідерланди) на строк до моменту прийняття рішення про припинення повноважень.

Підстава рішення: ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства».

Обґрунтування: необхідність обрання голови наглядової ради.

Розмір частки у статутному капіталі, якою володіє особа: 84,7083%

2. Протоколом ревізійної комісії товариства від 01 липня 2014 року обрано Голову  ревізійної комісії товариства Стеценко Оксану Володимирівну (особа не надала згоду на розкриття персональних даних) на строк до моменту прийняття рішення про припинення повноважень.

Підстава рішення: ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

Обґрунтування: необхідність обрання голови ревізійної комісії.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

 

3. Рішення про обрання (переобрання) прийнято наглядовою радою ПАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство” 01.07.2014 р.

Обрання (переобрання) посадової особи виконано на підставі п. 6.9 Статуту товариства, згідно протоколу позачергового засідання наглядової ради №01-07/14 від 01.07.2014 р.

Посадова особа Самолюк Сергій Іванович (особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних), переобрана на посаду Директора.

Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який переобрана особа: на один рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Річна інформація емітента за 2013 рік.

 Балта – Річна інформація емітента за 2013 р.+Аудиторський висновок.part1

Балта – Річна інформація емітента за 2013 р.+Аудиторський висновок.part2

Балта – Річна інформація емітента за 2013 р.+Аудиторський висновок.part3

 

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента за 2013 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 23 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство”, вул. Залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00 хв. по 11 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.

7. Обрання членів наглядової ради.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

11. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії.

13. Затвердження положення про ревізійну комісію.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

  Період
звітний попередній
Усього активів 32135 25005
Основні засоби 7616 8 290
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 419 307
Сумарна дебіторська заборгованість 21784 14 397
Грошові кошти та їх еквіваленти 2257 1 886
Нерозподілений прибуток 26369 20 301
Власний капітал 29486 23 418
Статутний капітал 3117 3 117
Довгострокові зобов’язання 399 0
Поточні зобов’язання 2250 1 283
Чистий прибуток (збиток) 6068 468
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12467600 12 467 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 105 105

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство”, вул. Залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Самолюк Сергій Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення загальних зборів.

Оголошення

1.Статут ПАТ Балтське ХПП

2. Положення про загальн збори ПАТ Балтське ХПП

3. Положення про наглядову раду ПАТ БАлтське ХПП

4. Протокол чергових зборв 2012 ПАТ Балтське ХПП

5. Протокол чергових зборв 2013 ПАТ Балтське ХПП

6. Аудиторський висновок за 2011 рк ПАТ Балтське ХПП

7. Аудиторський висновок за 2012 рк ПАТ Балтське ХПП

8. Звт про фінансов результати 2011 ПАТ Балтське ХПП

9. Звт про фінансов результати 2012 ПАТ Балтське ХПП

10. Баланс 2011 ПАТ Балтське ХПП

11. Баланс 2012 ПАТ Балтське ХПП

12. Свдоцтво цнн папери ПАТ Балтське ХПП

13. Перелік афілійованих осіб

14. Розкриття інформації 2011 р

 

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Оголошення

Річна інформація емітента за 2012 рік

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство”
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська область, 66161, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00955213
1.5. Міжміський код та телефон: 04866 245-97
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО №624547
1.7. Дата державної реєстрації: 10.02.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: balta-hpp.com.ua

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента – підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

25005

26336

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8290

7015

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

307

312

Сумарна дебіторська заборгованість

14397

10712

Грошові кошти та їх еквіваленти

1886

8197

Власний капітал

23418

22950

Статутний капітал

3117

3117

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20301

19833

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

1283

3189

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,03

0,46

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,03

0,46

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

12467600

12467600

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

23418

22950

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

 

Протягом 2012 року управління емітентом здійснювали: вищій орган – загальні збори акціонерів, призначена вищім органом Наглядова рада, та одноособовий виконавчий орган – директор.

 

Інформація про посадових осіб емітента

Директор – Самолюк Сергiй Iванович, 1966 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ”Балтське ХПП”, головний інженер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Протягом року здійснено виплату винагороди в грошовій формі згідно зі штатним розкладом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Змін посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 6 років.

Попередні посади: ВАТ “Балтське ХПП”, головний інженер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

Головний бухгалтер – Москаленко Микола Павлович, 1969 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 10. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ “Балта хліб”, головний бухгалтер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Протягом року здійснено виплату винагороди в грошовій формі згідно зі штатним розкладом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Змін посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) – 10 років.

Попередні посади: ТОВ “Балта хліб”, головний бухгалтер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

Голова Наглядової ради – Renaisco B.V., ідентифікаційний код нерезидента (в торгівельному реєстрі королівства Нідерланди): 24257792. До повноважень голови наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях ради. Обов’язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцій.

Винагороду за виконання обов’язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інших посади на інших підприємствах. Компанію «Renaisco B.V.» як голову Наглядової ради представляє представник за довіреністю.

Голова Ревізійної комісії – Ус Світлана Марксенівна, 1968 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 4. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПІІ “Лукойл Україна”, бухгалтер. До повноважень голови ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов’язками голови ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Винагороду за виконання обов’язків посадова особа в звітному році не отримувала. Змін посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

Член Наглядової ради – Якушева Аннета Геннадіївна, 1979 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 1. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ЗАО “Фойл Секьюрітіз”, посада – директор юридичного департаменту. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Особу було призначено на займану посаду рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до протоколу від 18.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попереднє місце роботи – ЗАО “Фойл Секьюрітіз”, посада – директор юридичного департаменту.

Особа займає посаду юриста на підприємстві ПІІ “Серна”, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21А, 17 пов. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Юридичні особи:

Організація орендарів Балтського орендного хлібоприймального підприємства (код за ЄДРПОУ 00955213), місцезнаходження: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (код за ЄДРПОУ 20984091), місцезнаходження: вул. Велика Арнаутська,15, м. Одеса, 65012. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 14.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 51/15/1/10, орган, що зареєстрував випуск – Одеське територіальне управління ДКЦПФР, код цінного папера – UA4000094726, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску – Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 12467600 штук, загальною номінальною вартістю 3116900 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалося.

 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Зміни осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України у звітному році не відбувалось.

 

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 18.04.2012 року. Кворум зборів: 84,72% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

 

1. Затвердження річного звіту Товариства.

Вирішено: затвердити річний звіт Товариства за 2011рік.

 

2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішено: затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за 2011рік у розмірі 5810,0 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Вирішено: звіт наглядової ради, виконавчого органу та звіт ревізійної комісії прийняти до уваги.

 

4. Затвердження змін до положення про загальні збори та положення про наглядову раду.

Вирішено: затвердити зміни до положення про загальні збори та зміни до положення про наглядову раду, виклавши їх у новій редакції.

 

5. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Вирішено: обрати до складу наглядової ради Якушеву Аннету Генадіівну. Затвердити форму цивільно-правового договору з членами наглядової ради Товариства, згідно якої члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Самолюк С.І.. укласти та підписати на визначених умовах з членами наглядової ради відповідні договори.

 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: виконавчий орган

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
У звітному періоді дивіденди не виплачувалися та не приймалося рішення щодо їх нарахування та виплати

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

            Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “П.С.П. Аудит” (код за ЄДРПОУ – 36412992), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: Золотоустівська, 23-А, /ЛІТЕРА “М”/, м. Київ, 01135. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності №4276, що видана: Аудиторською палатою України 23.04.2009 року. Контактний телефон: (044)281-06-07, факс: (044)281-06-07. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фiрмa), яка надає аудиторські послуги емітенту. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

 

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

 

Ми провели аудиторську перевірку Балансу Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (далі – Товариство) станом на 31.12.2012р., Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток (усі звіти додаються) за рік, який закінчився на зазначену дату.

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування и виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Облікова система Товариства може служити базою для складання фінансової звітності.

 

Перевірка проводилась за програмою: якість оформлення первинних бухгалтерських документів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і джерел формування коштів; дотримання вимог діючих МСФЗ.

 

Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці використовувались дані головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, первинних документів.

 

Система обліку у Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необхідна для складання фінансової звітності.

 

Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012р. підтверджується в сумі 25 005 тис. грн.

 

Товариство обрало дату переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2011р., а тому перший звіт за Міжнародними стандартами фінансової звітності складається станом на 31.12.2012р. Порівняльну інформацію за 2011 рік, трансформовану відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство наводить у Примітках до фінансової звітності довільної форми.

 

Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації необоротних активів та товарно-матеріальних запасів Товариства, оскільки ці дати передували запрошенню нас як аудиторів. Однак, за допомогою здійснення інших процедур (перевірка надходження та вибуття (списання) необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей, нарахування амортизації) аудитори отримали можливість підтвердити суму товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів, відображених в балансі станом на 31.12.2012р.

 

На нашу думку, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби ми змогли перевірити кількість товарно-матеріальних запасів та необоротних активів, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан компанії станом на «31» грудня 2012 року, а також результат її діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і відповідають законодавчим та нормативним вимогам.

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

 

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

17.04.2013

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

balta-hpp.com.ua

в мережі Інтернет

 

17.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Директор

Самолюк Сергій Iванович

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

17.04.2013

(дата)

 

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента за 2012 рік

Загальні збори акціонерів.

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс  66161) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 17 квітня 2013р. о 12 год. 00. хв. Місце проведення зборів: зал засідань № 1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00. хв. по 11 год. 40 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Затвердження річного звіту товариства.

2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань № 1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Самолюк Сергій Іванович.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Загальні збори акціонерів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Балтське хлібоприймальне підприємство”, що відбулися “18” квітня 2012 р. (протокол №18-04/12), прийнятого по п. 5 порядку денного, до складу Наглядової ради товариства безстроково обрано фізичну особу Якушеву Аннету Геннадіївну (особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних).

Обрана до складу Наглядової ради фізична особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не обіймала у товаристві інших посад протягом своєї діяльності.

Особу до складу Наглядової ради обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення її повноважень.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні збори товариства

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство”
(код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161)
повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 18 квітня 2012 р. о 12 год. 00. хв.
Місце проведення зборів: зал засідань № 1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00. хв. по 11 год. 50. хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2012 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
4. Внесення змін до положення про загальні збори та положення про наглядову раду.
5. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань № 1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161.

Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Самолюк Сергій Іванович.

Posted in Без категорії | Leave a comment