Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство», що скликані на 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Шановний акціонере!

Приватного акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв., дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 11 квітня 2019 року, у звязку з поданням пропозицій акціонера, що володіє більше 5% акцій. Отже, проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 17 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин з урахуванням змін є наступним:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
 4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
 10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статут Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
 12. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 13. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Повний текст повідомлення

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.