Повідомлення про річні загальні збори

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 18 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування товариства.
6. Затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
7. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встновлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договрів з членами наглядвої ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.

Адреса власного веб-сайту balta-hpp.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проекти рішень щодо порядку денного відповідно до зазначених питань:
1. Обрати членів лічильної комісії: (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2016 рік
3. Прибуток товариства за 2016 рік розподілити на покриття збитків за попередній звітний рік.
4. Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії приняти до уваги
5. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування товариства з «Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» на «Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство». Скорочене найменування: з ПАТ «Балтське ХПП» на ПрАТ «Балтське ХПП».
6. Затвердити зміни до статуту товариства у звязку зі зміною типа товариства та перейменуванням товариства, шляхом викладення статуту у новій редакції.
7. Затвердити положення про загальні збори та положення про наглядову раду товариства у новій редакції.
8. Припинити повноваження членів наглядової ради (відповідно до результатів голосування на загальних зборах).
9. Обрати членів наглядової ради (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)
10. Затвердити умови цивільно-правових догоорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити винагороду та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членаминаглядової ради.
11. Припинити повноваження членів ревізійної комісії: (відповідно до результатів голосування на загальних зборах).
12. Обрати членів ревізійної комісії (відповідно до результатів голосування на загальних зборах)

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Балтське ХПП”, вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна.. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Самолюк Сергій Іванович.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.