Повідомлення про проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 23 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство”, вул. Залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00 хв. по 11 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.

7. Обрання членів наглядової ради.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

11. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії.

13. Затвердження положення про ревізійну комісію.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

  Період
звітний попередній
Усього активів 32135 25005
Основні засоби 7616 8 290
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 419 307
Сумарна дебіторська заборгованість 21784 14 397
Грошові кошти та їх еквіваленти 2257 1 886
Нерозподілений прибуток 26369 20 301
Власний капітал 29486 23 418
Статутний капітал 3117 3 117
Довгострокові зобов’язання 399 0
Поточні зобов’язання 2250 1 283
Чистий прибуток (збиток) 6068 468
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12467600 12 467 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 105 105

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ “Балтське хлібоприймальне підприємство”, вул. Залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» – директор Самолюк Сергій Іванович.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.