Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Повний текст інструкції

Підписи

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

Повідомлення про особливу інформацію

Повний текст повідомлення

 

Титульний аркуш

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про особливу інформацію

Річна інформація емітента

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Річна інформація емітента

Особлива інформація емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Особлива інформація емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Арцизьке хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955236, місцезнаходження: вул. Європейська, буд. 44, м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл., 68400, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2019 року о 17 год. 00 хв. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ “Арцизьке ХПП”, вул. Європейська, буд. 44, м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл., 68400, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 16 год. 00 хв. по 16 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 12 квітня 2019 року

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство»

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 18 квітня березня 2019 року, становить 1 940 400 акцій;

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 18 квітня 2019 року, становить 1 822 244 акцій.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 01.02.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі заяви особи та Протоколу № 01/02-19 від 01.02.2019 року позачергового засідання Наглядової ради емітента. Грищенко Валентину Дмитрівну, обрано на ту саму посаду, а саме Директора на новий строк, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Особа не володiє часткою в статутному капіталі емітента. Особа не володiє пакетом акцій емітента.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: з 02 лютого 2019 року до 01 лютого 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор.

 

Повнийй текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 03.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє. Товариство 03.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.”, від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

 

Повний текст повідомлення

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

30.05.2018 р. Нпглядова рада Товариства прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укласти додаткову угоду №4 до договору підряду №37/18-0205 від 02.05.2018 р. із ТОВ “БУДСЕРВІС” (код ЄДРПОУ – 30562421) на наступних умовах: предмет додаткової угоди – виконання робіт на заміну самопливного обладнання завантаження складів підлогового зберігання; вартість робіт – 480 000,00 грн., в тому числі ПДВ; інші умови – на розсуд директора Товариства. Загальна сума договору підряду №37/18-0205 від 02.05.2018 р. з урахуванням додаткової угоди №4 складатиме 2 035 800,00 грн., в тому числі ПДВ, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2035,8 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17289 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,77512%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не передбачені.

Повний текст повідомлення

 

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2017 р.)